Prvá cena pre ľudový orchester, tretia pre folklórny súbor Detská divadelná sekcia Divadelná sekcia Zmiešaný zbor SKC P. J. Šafárika Ženská spevácka skupina SKC P. J. Šafárika Chlapčenská spevácka skupina SKC P. J. Šafárika Dievčenská spevácka skupina SKC P. J. Šafárika Orchester Detský folklórny súbor Šafáriček Folklórny súbor Šafárik
Prvá cena pre ľudový orchester, tretia pre folklórny súbor O výkone šafárikovcov na tohtoročnom FF Tancuj, tancuj… môžete si prečítať v nasledovnom texte.
Detská divadelná sekcia Po tom, čo kolegyňa Svetluša Hlaváčová v druhej polovici deväťdesiatych rokov odišla z osvety novinárčiť, nastalo akoby vákuum v práci s novosadskými deťmi, milovníkmi divadelného umenia, ktoré navštevujú hodiny pestovania slovenského jazyka. Chopil som sa tejto práce podjeseň v roku 1998 a v dohovore s vtedajším vedením spolku začal som nacvičovať Tušiakovho Maximiliána v meste podľa vlastnej dramatizácie poviedky tohto nášho známeho, i detského spisovateľa a básnika…
Divadelná sekcia Nie, nie je chyba. Zámerne som to tak napísal, parafrázoval som známy výrok, podľa ktorého divadlo sú dosky, čo život znamenajú. Pre nás, ochotníkov, pravdaže, neznamenajú život ale akurát to, čo sa v titulku píše. A možno je práve to, priateľstvo – život, pretože človeka určuje, dáva mu pocit, že niekam patrí, že nie je sám, že vždy je niekto, kto mu podá nápomocnú ruku…
Zmiešaný zbor SKC P. J. Šafárika Mužská spevácka skupina začala pôsobiť začiatkom 90. rokov minulého storočia. Vedúcou skupiny bola Ľudmila Berediova-Stupavská, ktorú neskoršie vystriedal Juraj Ferík a potom aj Anna Crveniová. V posledných rokoch táto skupina nefunguje samostatne. Vystupuje iba spolu so ženskou speváckou skupinou ako zmiešaný zbor SKC P. J. Šafárika pod vedením Janka Zorjana. Na repertoári má pesničky upravené pre zborový a dialógový spev…
Ženská spevácka skupina SKC P. J. Šafárika Ženská spevácka skupina začala pôsobiť presne pred 11-timi rokmi. Jej založením sa naplnila dávna túžba dvoch členiek spolku: Juliany Brtkovej a Vlasty Detkovej môcť si v Šafáriku i pekne zaspievať. Na ich dobre premyslený a konkrétny návrh Julkin manžel, Ján Brtka, reagoval sľubom, že do spolku privedie výborného dirigenta. Ale i budúce členky speváckej skupiny museli niečo sľúbiť: že vo svojom predsavzatí zotrvajú. Hneď nato pozvali známe a kamarátky a činnosť ženskej speváckej skupiny sa rozbehla. Najprv ich bola len hŕstka, ale dosť na to, aby pesničky mohli spracúvať dvojhlasne. V jeseni roku 1997 skupinu tvorili: Anna Feldyová, Juliana Brtková, Vlasta Detková, Jarmila Krížová, Anna Boldocká, Zuzana Imbronovićová, Mila Horníková a Zuzana Šiarová…
Chlapčenská spevácka skupina SKC P. J. Šafárika Speváci ľudových piesní vystupovali na každom hosťovaní SKC P. J. Šafárika s cieľom program obohatiť piesňami, ktoré sa pomaly začali zabúdať a ktoré čoraz zriedkavejšie možno počuť. Zo zoznamov, ktoré sa robili pre koncerty od roku 2000 vidno, že viac spievali starší speváci alebo speváčky, pokým mladší vystupovali iba ako tanečníci, a len neskôr sa postupne začali zapojovať do programov ako speváci ľudových piesní…
Dievčenská spevácka skupina SKC P. J. Šafárika Speváci ľudových piesní vystupovali na každom hosťovaní SKC P. J. Šafárika s cieľom program obohatiť piesňami, ktoré sa pomaly začali zabúdať a ktoré čoraz zriedkavejšie možno počuť. Zo zoznamov, ktoré sa robili pre koncerty od roku 2000 vidno, že viac spievali starší speváci alebo speváčky, pokým mladší vystupovali iba ako tanečníci, a len neskôr sa postupne začali zapojovať do programov ako speváci ľudových piesní…
Orchester Neoddeliteľnou zložkou každého folklórneho súboru je orchester. SKC P. J. Šafárika, žiaľ, stály orchester nikdy nemal a podobne ako iné spolky aj náš zápasí s týmto problémom. V orchestri sa vystriedalo mnoho hudobníkov, boli tu aj samoukovia, aj hudobne vzdelaní ľudia, ktorí hrali v iných ľudových orchestroch, Novosadčania, alebo z iných osád. Treba však povedať, že v orchestri Šafárika je predsa niekoľko stálych členov a máme i takých, ktorých si spolok z času na čas „požičia“. Napriek tomu, že sa zloženie menilo a mení, v poslednej dobe sa zoskupili hudobníci, ktorý vytvorili hudobné teleso, ktoré, predpokladáme, bude dlhšie pôsobiť v rámci SKC-a P. J. Šafárika…
Detský folklórny súbor Šafáriček Od založenia novosadského SKC-a Pavla Jozefa Šafárika v Slovenskom dome – ako ho väčšina tunajších Slovákov volá, spolu s dospelými členmi na stretnutia v ňom vždy prichádzali aj deti. S väčšími alebo menšími úspechmi sa i v minulosti starší členovia spolku pokúšali preniesť na svoje ratolesti vlastné ochotnícke skúsenosti, ako i vedomosti a lásku ku každému umeleckému prejavu, predovšetkým však k slovenskému ľudovému spevu a tancu. Z druhej strany i slovenskí učitelia v rámci svojich aktivít na školách, v ktorých pôsobili, a predovšetkým v Základnej škole Iva Lolu Ribara, do ktorej chodievala väčšina detí novosadských Slovákov a ktorá sa k tomu nachádza neďaleko spolku, učili deti základom slovenskej kultúry, v rámci čoho nacvičovali aj slovenské ľudové tance…
Folklórny súbor Šafárik Ďalšia alebo aj tá bližšia úspešná minulosť je vždy dobrým základom pre súčasnosť, a pre budúcnosť tiež. Tak je to aj v SKC P. J. Šafárika, keď hovoríme o jeho tanečnej zložke. Roky úspešného pôsobenia v súčasnej dobe vytvorili z folklórneho súboru skutočný brend medzi vojvodinskými slovenskými spolkami. Folklórny súbor pri Šafáriku vždy mal niekoľko skupín, ktoré aktívne pôsobili. A od roku 2000 má detskú, mládežnícku a skupinu veteránov. V posledných rokoch je vytvorená aj prípravná skupina – dorast, ktorá sa sústavnými a vytrvalými tanečnými tréningami pripravuje postúpiť do mládežníckej skupiny…

Domovská

Úvodom…

Aby sa niekto stal členom Slovenského kultúrneho centra P. J. Šafárika z Nového Sadu nemusí prejsť nijakým konkurzom. Nemusí vynikať ako tanečník, spevák, či herec. Ba nemusí byť ani Slovák a po slovensky perfektne hovoriť. Všetko sa to časom naučí. Po tisícich hodinách nácvikov, sústredení, vystúpení, zájazdov, potleskov…  po absolvovaných zábavách a priateľstvách spečatených na celý život.

Týmito zásadami sa spravovali naši predchodcovia a nimi sa chceme riadiť aj my v čase, keď si pripomíname 90 rokov od prvej organizovanej spolkovej činnosti novosadských Slovákov a 60 rokov od založenia SKC-a P. J. Šafárika. V čase, keď ďalšia generácia spolkárov na piedestál vyzdvihla krásu slovenskej tradície a kultúry a pritom neváhala obetovať čas a námahu, aby prostredníctvom scénického prejavu poukázala na význam ich zachovávania a zveľaďovania. Pričinili sa o to mnohí, či už organizačne, umelecky, režijne, choreograficky alebo materiálne a finančne. Alebo už len tým, že spievali, hrali, tancovali a tak tvorili celok. Že sa im podarilo skĺbiť svoj profesionálny život so spolkovým a že sú im tradície predkov aj v 21. storočí hlboko pod kožou. Každý člen tohto celku, ktorý svojimi vedomosťami, zručnosťami či potom prispel k tomu, aby Šafárik dodnes šafáril, je pre nás významnou osobnosťou, ktorej patrí nesmierna vďaka.

Korene SKC-a P. J. Šafárika

Slovenské kultúrne centrum P. J. Šafárika z Nového Sadu bolo založené 3. marca 1948. roku, keď si zvolilo meno národného buditeľa, historika a jazykovedca Pavla Jozefa Šafárika, ktorý 14 rokov pôsobil v Novom Sade (1819 – 1833) a bol prvým riaditeľom Srbského pravoslávneho gymnázia (dnes Zmaj-Jovovo gymnázium). Spolok bol oficiálne zaregistrovaný až v roku 1950, ale za svojho predchodcu považuje Československú besedu a Spolok slovenských žien, ktoré vznikli ešte v roku 1920. Československá beseda pri vzniku počítala 78 členov a vlastnila knižnicu s vyše 100 knihami. Spolková miestnosť sa nachádzala v Ulici Železničnej č. 73 (v hostinci Jána Naďa), kde už vtedy Slováci a Česi v čele s Dr. Ľudovítom Mičátkom usporadúvali tanečné zábavy, schôdzky, prednášky a divadelné večierky. Tradícia ich organizovania a zoskupovania vždy veľkého počtu Slovákov sa zachovala podnes. A tak teraz môžeme s hrdosťou kvitovať, že dnešný spolok Šafárik patrí medzi najstaršie spolky všetkých etnických spoločenstiev žijúcich vo Vojvodine.

Cieľom spolku je uchovávať, pestovať a sprístupňovať národné kultúrne dedičstvo, jazyk, hudbu, piesne, tance a zvykoslovie. Ešte pred svojím oficiálnym založením sa takto zameraní novosadskí spolkári začali schádzať v tzv. Slovenskom dome, na pôde slovenskej evanjelickej a.v. cirkvi z Nového Sadu (Ul. Karadžićova 2), teda v dnešných miestnostiach spolku. Odvtedy mal Šafárik 19 predsedov: Mária Mariášová, Jaroslav Koday, Jozef Kardoš, Juraj Litavský (1948 – 1950), Ján Bertus (1952 – 1954, 1955 – 1959 a 1962 – 1969), Zdenko Voda (1954 – 1955), Jaromír Grňa (1959 – 1960), Pavel Králik (1960 – 1962, 1970 – 1971 a 1977 – 1978), Michal Benka (1971 – 1972 a 1974 – 1976), Karol Lačok (1973 – 1974), Michal Hyža (1976 – 1977), Pavel Ďurčiansky (1978 – 1981, 1986 – 1991 a 1993 – 1995), Pavel Ján Obšust (1981 – 1983), Ján Turčan (1983 – 1986), Dr. Miroslav Miháľ (1991 – 1993), Dr. Zoroslav Spevák (1995 – 1996), Michal Hyža (1996 – 2002), Pavel Kríž (2002 – 2005), Vladislav Čeman (2005 – 2008) a súčasne je na tejto pozícii znovu Pavel Kríž.

Na začiatku pracovala folklórna a divadelná zložka. Ako prví režiséri tu pôsobili Jaroslav Kody a Jozef Kardoš. Táto odbočka začala sústavnejšie pracovať po príchode Michala Benku (1951) a Juraja Miškovica (1953) a svoje zlaté časy dožila v 80. rokoch minulého storočia, keď tu pôsobila profesionálna herečka Gabriela Dudková. Súčasne sa divadlo po dlhšej prestávke znovu rozmáha a to vďaka režisérom Samuelovi Medveďovi a Rastislavovi Zorňanovi. Ako také sa pravidelne zúčastňuje na divadelných prehliadkach DIDA a PSDS, pokým detská divadelná skupina účasť berie aj na prehliadke 3xĎ v Starej Pazove.

Prvý zájazd absolvovala tanečná skupina v roku 1950 k Jadranskému moru. Odvtedy sa spolok predstavil v mnohých krajinách (Maďarsko, Rumunsko, Francúzsko, Turecko, Nemecko, Chorvátsko, Česko, Čierna Hora, Poľsko) a najčastejšie vystupovali na Slovensku (Folklórny festival Východná, Folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve a i.). Po celý čas sa pravidelne zúčastňovali na Slovenských národných slávnostiach v Petrovci, na folklórnom festivale Slovákov vo Vojvodine s názvom Tancuj, tancuj a za posledných desať rokov tanečná skupina postúpila aj na celoštátne folklórne festivaly v Srbsku. S tanečnou zložkou pracovali Zuzana Korošová, Štefan Králik, Štefan Čáni, Karol Lačok, Zuzana Imbronovićová, Milan Hvižďák, Igor Kovačovič, Miodrag Cvetković-Banjac, Tatiana Kriváková, Darko Relić, Jaroslav Srnka a v súčasnosti choreografom a vedúcim folklórnej zložky, ktorá pozostáva z detskej, mládežníckej a prípravnej skupiny, je Ján Slávik. Súbor veteránov vedie Ruženka Ďurovková.

V centre pôsobí aj ženská, dievčenská a chlapčenská spevácka skupina, zmiešaný spevácky zbor a sóloví speváci. V minulosti spevácke skupiny viedli Juraj Ferík, Ľudmila Berediová-Stupavská, Anna Crveniová, Kvetoslava Benková a Pavel Matúch. Vyše desať rokov umeleckým vedúcim speváckych skupín, sólových spevákov a orchestra je Janko Zorjan, pokým od roku 2007 chlapčenskú spevácku skupinu vedie a nacvičuje Marína Kováčová. Sóloví speváci sa okrem na iných podujatiach pravidelne zúčastňujú na  festivale ľudových piesní Stretnutie v pivnickom poli v Pivnici, kde spolok prvou cenou ovenčili Jaroslava Benková (1981), Ján Kmeť (1982) a Ivan Slávik (2008).

Pri príležitosti 80. výročia organizovanej ochotníckej činnosti Slovákov v Novom Sade šafárikovci vydali zborník prác Minulosť dneška a usporiadali celovečerný koncert vo veľkej sieni Srbského národného divadla. Podobne bolo aj v roku 2005, keď oslávili 85. výročie. Okrem toho zmiešaný spevácky zbor vydal dve CD duchovných piesní (2003 a 2009) a jedno CD ľudových piesní (2003). Týmito stopami v roku 2010 pokračovala aj dievčenská a chlapčenská spevácka skupina, ktoré nahrali CD nosič ľudových piesní pod názvom Z našej klenotnice.

Dnes SKC združuje viac než 300 členov, novosadských Slovákov, ale i  milovníkov slovenského umenia a kultúry aj z iných slovenských osád, ktorí do Nového Sadu prišli študovať alebo za prácou. Práve oni sebou priniesli a prinášajú dodnes kúsok svojho prostredia, nejakú iskričku z nárečia, zo zvykov, tance i piesne, a to je to, čo v konečnom dôsledku práci tohto spolku dáva tú skutočne vojvodinsko-slovenskú pečať. Na práci spolku sa aktívne podieľajú aj príslušníci iných národov žijúcich vo Vojvodine, ktorí sa sem prídu pobaviť a často sa stane, že ich dobré ovzdušie natrvalo zláka. Časom sa naučia nielen tancovať a spievať, ale po slovensky aj hovoriť. Všetko to patrí do našej pestrej šafárikovskej záhrady, ktorá rastie, zreje a prináša zdravé plody v podobe cien, uznaní, zájazdov, koncertov, ciest – slovom úspechov. Vedomí sme si toho, že takáto pestrá, rozmanitá a bohatá činnosť dnešného Šafárika tesne nadväzuje na minulosť a na tých Slovákov, ktorí vedomí svojho poslania svojou svedomitou prácou položili základy toho, čo tu dodnes žije: slovenčine, tradícii, nám takým, akí sme, rozhľadeným, vytrvalým, chtivým…

Katarína Mosnáková

 

Kalendár podujatí

nema događaja

Správy

Miešaný spevácky zbor slovenského evanjelického a. v. cirkevného zboru a SKC Pavla Jozefa Šafárika zúčastnil sa 1. festivalu duchovnej hudby (1. festival duhovne muzike) ako predstaviteľ novosadských Slovákov.
Toto podujatie, ktoré teraz práve zažilo, zoskupilo interpretov duchovnej hudby z územia Nového Sadu, a to spevácky zbor novosadskej židovskej komunity Hašira, chorvátskeho kultúrno-osvetového spolku Jelačić z Petrovaradínu [...]

(Prečítajte si viac...)

26. ročník festivalu divadelných inscenácií dolnozemských autorov – DIDA odznel v Pivnici v dňoch 28. až 31. októbra. Aj tohtoročný festival, ako je to už zvykom, ponúkol bohaté sprievodné podujatia. Keď ide o divadelné predstavenia, ich bolo trochu menej ako obvykle. Vzhľadom na epidemickú situáciu, kvôli ktorej početné vojvodinské divadelné súbory boli znemožnené zúčastniť sa [...]

(Prečítajte si viac...)

19. októbra v miestnostiach Kultúrnej stanice Svilara v Novom Sade otvorili výstavu Z dvoch uhlov, pri príležitosti zaznamenávania 20. výročia od úmrtia insitnej maliarky Zuzany Chalupovej a 25. výročia od úmrtia maliara Martina Jonáša. Na otvorení výstavy sa prihovorili Boško Nedeljkov a Mária Raspírová. O tvorbe dvoch najznámejších maliarov z Kovačice hovorila kunsthistorička Jarmila Ćendićová a výstavu otvoril veľvyslanec Slovenskej republiky v [...]

(Prečítajte si viac...)

Facebook

Tanečná sekcia

Spevácka sekcia

Divadelná sekcia