Prvá cena pre ľudový orchester, tretia pre folklórny súbor Detská divadelná sekcia Divadelná sekcia Zmiešaný zbor SKC P. J. Šafárika Ženská spevácka skupina SKC P. J. Šafárika Chlapčenská spevácka skupina SKC P. J. Šafárika Dievčenská spevácka skupina SKC P. J. Šafárika Orchester Detský folklórny súbor Šafáriček Folklórny súbor Šafárik
Prvá cena pre ľudový orchester, tretia pre folklórny súbor O výkone šafárikovcov na tohtoročnom FF Tancuj, tancuj… môžete si prečítať v nasledovnom texte.
Detská divadelná sekcia Po tom, čo kolegyňa Svetluša Hlaváčová v druhej polovici deväťdesiatych rokov odišla z osvety novinárčiť, nastalo akoby vákuum v práci s novosadskými deťmi, milovníkmi divadelného umenia, ktoré navštevujú hodiny pestovania slovenského jazyka. Chopil som sa tejto práce podjeseň v roku 1998 a v dohovore s vtedajším vedením spolku začal som nacvičovať Tušiakovho Maximiliána v meste podľa vlastnej dramatizácie poviedky tohto nášho známeho, i detského spisovateľa a básnika…
Divadelná sekcia Nie, nie je chyba. Zámerne som to tak napísal, parafrázoval som známy výrok, podľa ktorého divadlo sú dosky, čo život znamenajú. Pre nás, ochotníkov, pravdaže, neznamenajú život ale akurát to, čo sa v titulku píše. A možno je práve to, priateľstvo – život, pretože človeka určuje, dáva mu pocit, že niekam patrí, že nie je sám, že vždy je niekto, kto mu podá nápomocnú ruku…
Zmiešaný zbor SKC P. J. Šafárika Mužská spevácka skupina začala pôsobiť začiatkom 90. rokov minulého storočia. Vedúcou skupiny bola Ľudmila Berediova-Stupavská, ktorú neskoršie vystriedal Juraj Ferík a potom aj Anna Crveniová. V posledných rokoch táto skupina nefunguje samostatne. Vystupuje iba spolu so ženskou speváckou skupinou ako zmiešaný zbor SKC P. J. Šafárika pod vedením Janka Zorjana. Na repertoári má pesničky upravené pre zborový a dialógový spev…
Ženská spevácka skupina SKC P. J. Šafárika Ženská spevácka skupina začala pôsobiť presne pred 11-timi rokmi. Jej založením sa naplnila dávna túžba dvoch členiek spolku: Juliany Brtkovej a Vlasty Detkovej môcť si v Šafáriku i pekne zaspievať. Na ich dobre premyslený a konkrétny návrh Julkin manžel, Ján Brtka, reagoval sľubom, že do spolku privedie výborného dirigenta. Ale i budúce členky speváckej skupiny museli niečo sľúbiť: že vo svojom predsavzatí zotrvajú. Hneď nato pozvali známe a kamarátky a činnosť ženskej speváckej skupiny sa rozbehla. Najprv ich bola len hŕstka, ale dosť na to, aby pesničky mohli spracúvať dvojhlasne. V jeseni roku 1997 skupinu tvorili: Anna Feldyová, Juliana Brtková, Vlasta Detková, Jarmila Krížová, Anna Boldocká, Zuzana Imbronovićová, Mila Horníková a Zuzana Šiarová…
Chlapčenská spevácka skupina SKC P. J. Šafárika Speváci ľudových piesní vystupovali na každom hosťovaní SKC P. J. Šafárika s cieľom program obohatiť piesňami, ktoré sa pomaly začali zabúdať a ktoré čoraz zriedkavejšie možno počuť. Zo zoznamov, ktoré sa robili pre koncerty od roku 2000 vidno, že viac spievali starší speváci alebo speváčky, pokým mladší vystupovali iba ako tanečníci, a len neskôr sa postupne začali zapojovať do programov ako speváci ľudových piesní…
Dievčenská spevácka skupina SKC P. J. Šafárika Speváci ľudových piesní vystupovali na každom hosťovaní SKC P. J. Šafárika s cieľom program obohatiť piesňami, ktoré sa pomaly začali zabúdať a ktoré čoraz zriedkavejšie možno počuť. Zo zoznamov, ktoré sa robili pre koncerty od roku 2000 vidno, že viac spievali starší speváci alebo speváčky, pokým mladší vystupovali iba ako tanečníci, a len neskôr sa postupne začali zapojovať do programov ako speváci ľudových piesní…
Orchester Neoddeliteľnou zložkou každého folklórneho súboru je orchester. SKC P. J. Šafárika, žiaľ, stály orchester nikdy nemal a podobne ako iné spolky aj náš zápasí s týmto problémom. V orchestri sa vystriedalo mnoho hudobníkov, boli tu aj samoukovia, aj hudobne vzdelaní ľudia, ktorí hrali v iných ľudových orchestroch, Novosadčania, alebo z iných osád. Treba však povedať, že v orchestri Šafárika je predsa niekoľko stálych členov a máme i takých, ktorých si spolok z času na čas „požičia“. Napriek tomu, že sa zloženie menilo a mení, v poslednej dobe sa zoskupili hudobníci, ktorý vytvorili hudobné teleso, ktoré, predpokladáme, bude dlhšie pôsobiť v rámci SKC-a P. J. Šafárika…
Detský folklórny súbor Šafáriček Od založenia novosadského SKC-a Pavla Jozefa Šafárika v Slovenskom dome – ako ho väčšina tunajších Slovákov volá, spolu s dospelými členmi na stretnutia v ňom vždy prichádzali aj deti. S väčšími alebo menšími úspechmi sa i v minulosti starší členovia spolku pokúšali preniesť na svoje ratolesti vlastné ochotnícke skúsenosti, ako i vedomosti a lásku ku každému umeleckému prejavu, predovšetkým však k slovenskému ľudovému spevu a tancu. Z druhej strany i slovenskí učitelia v rámci svojich aktivít na školách, v ktorých pôsobili, a predovšetkým v Základnej škole Iva Lolu Ribara, do ktorej chodievala väčšina detí novosadských Slovákov a ktorá sa k tomu nachádza neďaleko spolku, učili deti základom slovenskej kultúry, v rámci čoho nacvičovali aj slovenské ľudové tance…
Folklórny súbor Šafárik Ďalšia alebo aj tá bližšia úspešná minulosť je vždy dobrým základom pre súčasnosť, a pre budúcnosť tiež. Tak je to aj v SKC P. J. Šafárika, keď hovoríme o jeho tanečnej zložke. Roky úspešného pôsobenia v súčasnej dobe vytvorili z folklórneho súboru skutočný brend medzi vojvodinskými slovenskými spolkami. Folklórny súbor pri Šafáriku vždy mal niekoľko skupín, ktoré aktívne pôsobili. A od roku 2000 má detskú, mládežnícku a skupinu veteránov. V posledných rokoch je vytvorená aj prípravná skupina – dorast, ktorá sa sústavnými a vytrvalými tanečnými tréningami pripravuje postúpiť do mládežníckej skupiny…

Posts Tagged ‘detsky folklorny subor’

Prezentácia knihy, CD nosiča a kultúrno-umelecký program

Kultúrny kolotoč sa v posledných pár týždňov konečne znova roztočil. Tomu sa veľmi natešili aj členovia SKC P. J. Šafárika z Nového Sadu, lebo znamenalo to začiatok kultúrnych podujatí aj v tomto stredisku novosadských Slovákov. Spamätajme sa, že šafárikovci vlani pripomenuli vzácne výročie – 100 rokov organizovanej kultúrnej činnosti novosadských Slovákov, teda storočnicu SKC P. J. Šafárika. Aj keď obmedzene, kvôli vtedy platiacim epidemickým opatreniam, šafárikovci vynaložili úsilie toto jubileum dôkladne pripomenúť, v rámci čoho svetlo sveta uzrel aj nový CD nosič ženskej speváckej skupiny a ľudového orchestra pod názvom Na dunajskom moste, ako aj monografický zborník prác Minulosť dneška III.

Prezentácia týchto noviniek prebiehala v nedeľu 4. júla vo veľkej sieni SKC P. J. Šafárika, a veľký počet návštevníkov iba svedčil tomu, že každá forma kultúrnych dianí je veľmi vítaná. Večierok otvoril miešaný spevácky zbor SKC P. J. Šafárika a novosadského evanjelického a. v. cirkevného zboru pod taktovkou Anny Crveniovej hymnou SKC P. J. Šafárika Božská iskra, zhudobnenou Martinom Kmeťom podľa textu Pavla Jozefa Šafárika. Nasledovali pozdravné slová predsedníčky SKC P. J. Šafárika Vierky Marčokovej-Cerovskej, po čom sa slova ujala zodpovedná redaktorka knihe Minulosť dneška III Katarína Melegová-Melichová, zároveň aj autorka scenára prezentácie. Vo svojom príhovore zmienila sa o práce na knihy, ale aj o spolupráci s autormi príspevkov, ktorí s veľkou ochotou pridali svoje perá ku vzniku tejto monografie.

Prezentácia sa ďalej niesla interaktívnym spôsobom, kde sa dané úryvky z knihe ilustrovali výstupom sekcie, o ktorej sa v úryvku píše. V ten istý večer svoju prezentáciu malo aj nové cédečko ženskej speváckej skupiny a ľudového orchestra, o ktorom sme v tomto týždenníku už písali, a ktoré si v nedeľný podvečer získalo veľkú priazeň obecenstva. Ľudový orchester pod taktovkou Zlatka Klinovského predniesol jednu svoju zmes piesní z nového CD nosiča, ženská spevácka skupina pod vedením Tatiany Jaškovej tiež zaspievala tri zmesi slovenských ľudových piesní z vojvodinských osád, nachádzajúce sa na CD platni Na dunajskom moste. Svoje prednesy mali aj divadelná sekcia v réžii Rastislava Zorňana, detský folklórny súbor Šafáriček, ktorý pripravili Vierka Marčoková-Cerovská a Ivana Privizerová, veteránsky folklórny súbor pod vedením Tatiany Krivákovej-Amidžićovej a mládežnícky folklórny súbor, ktorý vedie Janko Cerovský.

Na koniec prezentácie každému autorovi, ktorý prispel do knihe, darovaný bol jej výtlačok, a všetci prítomní spolu zaspievali tradičnú šafárikovskú nôtu – A tam hore, v Novom Sade. Podujatie svojou prítomnosťou poctili aj podpredseda Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku a podpredseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí Pavel Hlásznik, ako aj predseda Matice slovenskej v Srbsku Branislav Kulík s manželkou. Tento vydarený večierok novosadských šafárikovcov podporil aj novosadský cirkevný zbor. Prítomných sprievodným slovom sprevádzali moderátorky Anna Asodiová, Danica Vŕbová a Anna Zorňanová.

Text: Danica Vŕbová

Foto: Ondrej Benka

Príspevok čiastočne prebratý z Hlasu ľudu.


Život novosadských Slovákov zobrazený piesňou a tancom

Činnosť nášho Centra podporila aj tohto roku Mestská správa pre kultúru mesta Nový Sad a to cez projekt Život novosadských Slovákov zobrazený piesňou a tancom.

Mládežníci

Vďačiac tomu, jednotlivým sekciám bola umožnená nepretržitá práca, lebo mohli nacvičovať tance, spevy a ľudový orchester obohatil svoj repertoár. Tak nacvičení Šafárikovci (detský, mládežnícky, a veteránsky folklórny súbor, ako i speváci a ľudový orchester) mohli hrdo vystupovať na rôznych podujatiach.


Šafáričekovci na Zlatej bráne

Na najväčšom detskom folklórnom festivale Zlatá brána v Kysáči nechýbali ani tí najmenší a najsladší členovia nášho centra. Festival sa uskutočnil 24. júna v už naďaleko známom amfiteátre na nádvorí kysáčskej základnej školy.

Detský folklórny súbor Šafáriček sa už rokami pravidelne zúčastňuje tohto festivalu. Umelecká vedúca súboru Danica Vŕbová si za tému choreografie Gúľalo sa, gúľalo, ktorou sa detinky na festivale predstavili, zvolila detské hry z Vojvodiny.

Účasť Šafáričekovcov na Zlatej bráne finančne podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Text: Danica Vŕbová

Foto: Jaroslav Boldocký


Potreby folklórnej sekcie nášho centra

Pre folklórnu sekciu SKC P. J. Šafárika bol schválený Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí aj projekt pod názvom Potreby folklórnej sekcie P. J. Šafárika z Nového Sadu.

Cieľom projektu bolo umožniť adekvátne podmienky na fungovanie folklórnej skupiny. Tento projekt mal za cieľ financovať nacvičovanie folklórneho súboru (poplatok pre odoborné služby- umeleckého vedúceho, ktorý mal za úlohu pripraviť folklórny súbor pre vystúpenia), cestovné náklady folklórneho súboru na festival a výrobu reprezentačného propagačného materiálu folklórneho súboru (letáky).

Folklórny súbor nacvičoval Ivan Slávik – dlhodobý skúsený tanečník, šafárikovec, umelecký vedúci a choreograf. S realizáciou projektu sme začali počiatkom 2017. roku. V pláne bolo nacvičiť všetký choreografie, najmä novú choreografiu a prezentovať sa s nimi na rôzných podujatiach tak doma, ako i v zahraničí. Projekt nám veľmi pomohol, aby sa náš folklórny súbor dobre pripravil na horeuvedené vystúpenia.

Vďačiac projektu, detská folklórna skupina Šafáriček vystupovala na detskom folklórnom festivale Zlatá brána v Kysáči.

Zrealizovaný projekt prispel k umožňovaniu lepších podmienok pre prácu tejto skupiny. Tento projekt zároveň mal dopad na zvýšenie motivácie členov folklórnych súborov.

Text: D. Vŕbová

Foto: Z archívu SKC


Pre DFS Šafáriček v júne bolo rušno

Najmenší folklóristi nášho centra v júne mali až štyri výstupi. Prvý výstup, ktorý bol zároveň aj premiérou novej choreografii v ich repertoáre, ktorú pripravovali celú sezónu a ktorú tancovali pri všetkých júnových výstupoch, Šli dievčence…, autorky a umeleckej vedúcej Danici Vŕbovej, bol na detskom večierku v Šafáriku, 03. júna. Na večierku, popri tanečno-speváckych schopností, naši najmladší šafárikovci obecenstvu ukázali aj ako vedia narábať so slovenčinou.

Nasledovali Zmajeve dečje igre, na ktorých sme vystúpili 09. júna na javisku pod lipami. Po ukončení choreografie, deti mali za úlohu divákom porozpravať kto sme a odkiaľ pochádzame, čo im to na javisku ukázali, na čo úspešne odpovedali.

Už o dva dni, 11., tancovali v rusínskej Matky na Veselinke. Výstup sa vydaril, keďže aj obecenstvo spievalo piesne z choreografie dovedna s našími tanečníkmi, a boli odmenení ohromným potleskom. Počas týchto výstupoch, DFS Šafáriček tancoval za sprievodu harmonikára Jaroslava Lačoka. Ako vrchol celej tanečnej sezóny, nasledoval DFF Zlatá brána v Kysáči, 25. júna. Tam dôstojne reprezentovali naše centrum a ukázali svoju prácu a úsilie počas sezóny, ktorá sa týmto výstupom ukončila. Pri tomto výstupe mali hudobnú pomoc svojich kamarátov zo Selenče – Orchestríka, pod vedením Juraja Súdiho ml.

Prajeme im pevnú vôľu, rezké kroky a rozospievané hlasy do novej sezóny!

Danica Vŕbová


 

Kalendár podujatí

nema događaja

Správy

V nedeľu, 12. septembra v novosadskom chráme Božom, odzneli slávnostné bohoslužby. Na nich si novosadskí cirkevníci privítali nového duchovného pastiera, zborového farára PhDr. et ThMgr. Branislava Kulíka. Pri tejto príležitosti, služby Božie svojim spevom osviežili aj starší zborový spevokol ako aj mladší spevokol, komorný zbor Agapé. Kiež by Pán žehnal novému duchovnému pastierovi v Novom [...]

(Prečítajte si viac...)

Dňa 30. augusta 2021 vo veku 82 rokov opustil nás nečakane náš bývalý predseda Ján Turčan.

Ján Turčan sa narodil v roľníckej rodine v Laliti 31. januára 1939. Základnú školu skončil v rodisku, strednú ekonomickú školu v Novom Sade a Ekonomickú fakultu v Belehrade. Pracoval v továrni v Odžakoch, potom v zhromaždení obce Stará Pazova a napokon v službách Výkonnej rady Zhromaždenia Vojvodiny v Novom Sade.
Po príchode do Nového [...]

(Prečítajte si viac...)

A tak, ďalší člen šafárikovskej rodiny odcestoval do večnosti. Umrel dlhoročný kultúrny dejateľ, profesor slovenčiny, režisér, divadelný ochotník, skladateľ, novinár, Samuel Medveď. Pochovaný bude dňa 18. augusta 2021 na cintoríne v Báčskom Petrovci.

Samuel Medveď sa narodil 7. októbra 1958 v Báčskom Petrovci. V rodisku ukončil základnú školu a gymnázium. Na Filozofickej fakulte v Novom Sade vyštudoval slovenský [...]

(Prečítajte si viac...)

Facebook

Tanečná sekcia

Spevácka sekcia

Divadelná sekcia