Prvá cena pre ľudový orchester, tretia pre folklórny súbor Detská divadelná sekcia Divadelná sekcia Zmiešaný zbor SKC P. J. Šafárika Ženská spevácka skupina SKC P. J. Šafárika Chlapčenská spevácka skupina SKC P. J. Šafárika Dievčenská spevácka skupina SKC P. J. Šafárika Orchester Detský folklórny súbor Šafáriček Folklórny súbor Šafárik
Prvá cena pre ľudový orchester, tretia pre folklórny súbor O výkone šafárikovcov na tohtoročnom FF Tancuj, tancuj… môžete si prečítať v nasledovnom texte.
Detská divadelná sekcia Po tom, čo kolegyňa Svetluša Hlaváčová v druhej polovici deväťdesiatych rokov odišla z osvety novinárčiť, nastalo akoby vákuum v práci s novosadskými deťmi, milovníkmi divadelného umenia, ktoré navštevujú hodiny pestovania slovenského jazyka. Chopil som sa tejto práce podjeseň v roku 1998 a v dohovore s vtedajším vedením spolku začal som nacvičovať Tušiakovho Maximiliána v meste podľa vlastnej dramatizácie poviedky tohto nášho známeho, i detského spisovateľa a básnika…
Divadelná sekcia Nie, nie je chyba. Zámerne som to tak napísal, parafrázoval som známy výrok, podľa ktorého divadlo sú dosky, čo život znamenajú. Pre nás, ochotníkov, pravdaže, neznamenajú život ale akurát to, čo sa v titulku píše. A možno je práve to, priateľstvo – život, pretože človeka určuje, dáva mu pocit, že niekam patrí, že nie je sám, že vždy je niekto, kto mu podá nápomocnú ruku…
Zmiešaný zbor SKC P. J. Šafárika Mužská spevácka skupina začala pôsobiť začiatkom 90. rokov minulého storočia. Vedúcou skupiny bola Ľudmila Berediova-Stupavská, ktorú neskoršie vystriedal Juraj Ferík a potom aj Anna Crveniová. V posledných rokoch táto skupina nefunguje samostatne. Vystupuje iba spolu so ženskou speváckou skupinou ako zmiešaný zbor SKC P. J. Šafárika pod vedením Janka Zorjana. Na repertoári má pesničky upravené pre zborový a dialógový spev…
Ženská spevácka skupina SKC P. J. Šafárika Ženská spevácka skupina začala pôsobiť presne pred 11-timi rokmi. Jej založením sa naplnila dávna túžba dvoch členiek spolku: Juliany Brtkovej a Vlasty Detkovej môcť si v Šafáriku i pekne zaspievať. Na ich dobre premyslený a konkrétny návrh Julkin manžel, Ján Brtka, reagoval sľubom, že do spolku privedie výborného dirigenta. Ale i budúce členky speváckej skupiny museli niečo sľúbiť: že vo svojom predsavzatí zotrvajú. Hneď nato pozvali známe a kamarátky a činnosť ženskej speváckej skupiny sa rozbehla. Najprv ich bola len hŕstka, ale dosť na to, aby pesničky mohli spracúvať dvojhlasne. V jeseni roku 1997 skupinu tvorili: Anna Feldyová, Juliana Brtková, Vlasta Detková, Jarmila Krížová, Anna Boldocká, Zuzana Imbronovićová, Mila Horníková a Zuzana Šiarová…
Chlapčenská spevácka skupina SKC P. J. Šafárika Speváci ľudových piesní vystupovali na každom hosťovaní SKC P. J. Šafárika s cieľom program obohatiť piesňami, ktoré sa pomaly začali zabúdať a ktoré čoraz zriedkavejšie možno počuť. Zo zoznamov, ktoré sa robili pre koncerty od roku 2000 vidno, že viac spievali starší speváci alebo speváčky, pokým mladší vystupovali iba ako tanečníci, a len neskôr sa postupne začali zapojovať do programov ako speváci ľudových piesní…
Dievčenská spevácka skupina SKC P. J. Šafárika Speváci ľudových piesní vystupovali na každom hosťovaní SKC P. J. Šafárika s cieľom program obohatiť piesňami, ktoré sa pomaly začali zabúdať a ktoré čoraz zriedkavejšie možno počuť. Zo zoznamov, ktoré sa robili pre koncerty od roku 2000 vidno, že viac spievali starší speváci alebo speváčky, pokým mladší vystupovali iba ako tanečníci, a len neskôr sa postupne začali zapojovať do programov ako speváci ľudových piesní…
Orchester Neoddeliteľnou zložkou každého folklórneho súboru je orchester. SKC P. J. Šafárika, žiaľ, stály orchester nikdy nemal a podobne ako iné spolky aj náš zápasí s týmto problémom. V orchestri sa vystriedalo mnoho hudobníkov, boli tu aj samoukovia, aj hudobne vzdelaní ľudia, ktorí hrali v iných ľudových orchestroch, Novosadčania, alebo z iných osád. Treba však povedať, že v orchestri Šafárika je predsa niekoľko stálych členov a máme i takých, ktorých si spolok z času na čas „požičia“. Napriek tomu, že sa zloženie menilo a mení, v poslednej dobe sa zoskupili hudobníci, ktorý vytvorili hudobné teleso, ktoré, predpokladáme, bude dlhšie pôsobiť v rámci SKC-a P. J. Šafárika…
Detský folklórny súbor Šafáriček Od založenia novosadského SKC-a Pavla Jozefa Šafárika v Slovenskom dome – ako ho väčšina tunajších Slovákov volá, spolu s dospelými členmi na stretnutia v ňom vždy prichádzali aj deti. S väčšími alebo menšími úspechmi sa i v minulosti starší členovia spolku pokúšali preniesť na svoje ratolesti vlastné ochotnícke skúsenosti, ako i vedomosti a lásku ku každému umeleckému prejavu, predovšetkým však k slovenskému ľudovému spevu a tancu. Z druhej strany i slovenskí učitelia v rámci svojich aktivít na školách, v ktorých pôsobili, a predovšetkým v Základnej škole Iva Lolu Ribara, do ktorej chodievala väčšina detí novosadských Slovákov a ktorá sa k tomu nachádza neďaleko spolku, učili deti základom slovenskej kultúry, v rámci čoho nacvičovali aj slovenské ľudové tance…
Folklórny súbor Šafárik Ďalšia alebo aj tá bližšia úspešná minulosť je vždy dobrým základom pre súčasnosť, a pre budúcnosť tiež. Tak je to aj v SKC P. J. Šafárika, keď hovoríme o jeho tanečnej zložke. Roky úspešného pôsobenia v súčasnej dobe vytvorili z folklórneho súboru skutočný brend medzi vojvodinskými slovenskými spolkami. Folklórny súbor pri Šafáriku vždy mal niekoľko skupín, ktoré aktívne pôsobili. A od roku 2000 má detskú, mládežnícku a skupinu veteránov. V posledných rokoch je vytvorená aj prípravná skupina – dorast, ktorá sa sústavnými a vytrvalými tanečnými tréningami pripravuje postúpiť do mládežníckej skupiny…

Posts Tagged ‘dielne’

Hra a tanec s Mgr. Martinom Urbanom

Magister umenia Martin Urban z Katedry hudobnej kultúry Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, zároveň umelecký vedúci a choreograf Univerzitného folklórneho súboru Mladosť, 7. júna usporiadal v miestnostiach Slovenského kultúrneho centra Pavla Jozefa Šafárika v Novom Sade dielňu, ktorej témou bola Hra a tanec, tiež (E)motion.

Okrem hry, dielňa mala za cieľ sebaspoznávanie, komunikáciu s partnermi a prežívanie pohybu, ktorý nám dáva pocit života. Na dielni boli prítomný členovia Šafárika, tiež ďalší milovníci hry a tanca a choreografka a odborníčka tradičnej ľudovej kultúry, pôsobiaca v Stredoslovenskom osvetovom stredisku v Banskej Bystrici Tatiana Urbanová.

Text: Tatiana Jašková

Foto: kolektív


Nezabudnime po slovensky z príležitosti Medzinárodného dňa detí

Jazyk je živý organizmus. Kýmkoľvek existujú ľudia, ktorí ho ovládajú, tým dlhšie ten jazyk bude žiť a pretrvávať. Nový Sad, ako väčšinové mesto, nie je najprajnejším prostredím na chránenie a rozširovanie menšinových jazykov. Prítomná je veľmi silná asimilácia, ktorá je sčasti aj normálnym javom v takýchto prostrediach, ale si ju, samozrejme, nikto z hovoriacich nepraje svojmu jazyku a snaží sa na všetky spôsoby, ktorými sa len dá, bojovať o zachovanie toho jazyka.

S tým na zreteli, pripravili sme projekt pre našich najmladších pod názvom Nezabudnime po slovensky spolu s našim partnérskym združením, ZO Kultúra na dlani, ktorý sme rozdelili do troch častí, teda do troch workshopov.  Témou prvého workshopu bolo Naučme sa slovenské detské ľudové hry, kde sme pre dietky pripravili výber tých najznámejších ľudových hier a tancov. Dielňu sme usporiadali 9. júna a zúčastnilo sa jej cca 20 detí, čo nás veľmi príjemne prekvapilo. Pri nácviku hier nám pomáhal aj náš korepetítor Jaroslav Lačok, kým praktickú časť nácviku mala na starosti naša lektorka Danica Vŕbová. Nové znalosti oslávili sme sladko – naše usilovné pomocníčky pripravili pre nás chutné palacinky, čo sa ukázalo ako dobrá a motivujúca prax aj pri nasledovných dielňach.

Teda Medzinárodný deň detí bol pre nás motiváciou o usporiadanie prvej dielne, čo vlastne bolo našim skromným prínosom k tomuto významnému dňu. Druhý workshop usporiadali sme 16. júna, a pre jeho tematiku zvolili sme si detské ľudové rozprávky. Naša lektorka deťom čítala tie najznámejšie rozprávky z nášho dedičstva, s dietkami o nich trochu podiskutovala, a potom mali za úlohu ilustrovať to, čo ich v rozprávke oslovilo. Aj tentokrát ich kreativita a úsilie boli odmenené palacinkami.

Tretia a posledná dielňa mala za úlohu zosumarizovať naučené hry, tance, piesne a rozprávky. S deťmi sme sa pobavili zopakujúc to najzaujímavejšie, čo sa počas workshopov naučili. Po zopakovaní naučeného materiálu zahrali sme spoločenské hry, učiac sa slovenské slova. Posledný workshop usporiadali sme 1. júla s nádejou, že podobné akcie budeme poriadať pre naše dietky aj nabudúce.

Projekt Naučme sa po slovensky Združenia občanov Kultúra na dlani a SKC P. J. Šafárika uskutočnil sa za finančnej podpory Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny.

Text: D. V-á

Foto: Jaroslav Boldocký, Vierka Marčoková-Cerovská


 

Kalendár podujatí

nema događaja

Správy

So zármutkom sa lúčime s ďalším členom našej šafárikovskej rodiny, s našim dlhoročným členom, členom speváckych skupín nášho centra, recitátorom, sólovým spevákom Jánom Kmeťom (1951-2021).

Krásnu pamiatku na výborného speváka a človeka uctíme si jeho vlastnými slovami, podávajúc v pokračovaní text, ktorý pán Kmeť napísal ako prílohu do našej najnovšej knihy Minulosť dneška III.
So spolkom v srdci [...]

(Prečítajte si viac...)

V nedeľu, 12. septembra v novosadskom chráme Božom, odzneli slávnostné bohoslužby. Na nich si novosadskí cirkevníci privítali nového duchovného pastiera, zborového farára PhDr. et ThMgr. Branislava Kulíka. Pri tejto príležitosti, služby Božie svojim spevom osviežili aj starší zborový spevokol ako aj mladší spevokol, komorný zbor Agapé. Kiež by Pán žehnal novému duchovnému pastierovi v Novom [...]

(Prečítajte si viac...)

Dňa 30. augusta 2021 vo veku 82 rokov opustil nás nečakane náš bývalý predseda Ján Turčan.

Ján Turčan sa narodil v roľníckej rodine v Laliti 31. januára 1939. Základnú školu skončil v rodisku, strednú ekonomickú školu v Novom Sade a Ekonomickú fakultu v Belehrade. Pracoval v továrni v Odžakoch, potom v zhromaždení obce Stará Pazova a napokon v službách Výkonnej rady Zhromaždenia Vojvodiny v Novom Sade.
Po príchode do Nového [...]

(Prečítajte si viac...)

Facebook

Tanečná sekcia

Spevácka sekcia

Divadelná sekcia