Prvá cena pre ľudový orchester, tretia pre folklórny súbor Detská divadelná sekcia Divadelná sekcia Zmiešaný zbor SKC P. J. Šafárika Ženská spevácka skupina SKC P. J. Šafárika Chlapčenská spevácka skupina SKC P. J. Šafárika Dievčenská spevácka skupina SKC P. J. Šafárika Orchester Detský folklórny súbor Šafáriček Folklórny súbor Šafárik
Prvá cena pre ľudový orchester, tretia pre folklórny súbor O výkone šafárikovcov na tohtoročnom FF Tancuj, tancuj… môžete si prečítať v nasledovnom texte.
Detská divadelná sekcia Po tom, čo kolegyňa Svetluša Hlaváčová v druhej polovici deväťdesiatych rokov odišla z osvety novinárčiť, nastalo akoby vákuum v práci s novosadskými deťmi, milovníkmi divadelného umenia, ktoré navštevujú hodiny pestovania slovenského jazyka. Chopil som sa tejto práce podjeseň v roku 1998 a v dohovore s vtedajším vedením spolku začal som nacvičovať Tušiakovho Maximiliána v meste podľa vlastnej dramatizácie poviedky tohto nášho známeho, i detského spisovateľa a básnika…
Divadelná sekcia Nie, nie je chyba. Zámerne som to tak napísal, parafrázoval som známy výrok, podľa ktorého divadlo sú dosky, čo život znamenajú. Pre nás, ochotníkov, pravdaže, neznamenajú život ale akurát to, čo sa v titulku píše. A možno je práve to, priateľstvo – život, pretože človeka určuje, dáva mu pocit, že niekam patrí, že nie je sám, že vždy je niekto, kto mu podá nápomocnú ruku…
Zmiešaný zbor SKC P. J. Šafárika Mužská spevácka skupina začala pôsobiť začiatkom 90. rokov minulého storočia. Vedúcou skupiny bola Ľudmila Berediova-Stupavská, ktorú neskoršie vystriedal Juraj Ferík a potom aj Anna Crveniová. V posledných rokoch táto skupina nefunguje samostatne. Vystupuje iba spolu so ženskou speváckou skupinou ako zmiešaný zbor SKC P. J. Šafárika pod vedením Janka Zorjana. Na repertoári má pesničky upravené pre zborový a dialógový spev…
Ženská spevácka skupina SKC P. J. Šafárika Ženská spevácka skupina začala pôsobiť presne pred 11-timi rokmi. Jej založením sa naplnila dávna túžba dvoch členiek spolku: Juliany Brtkovej a Vlasty Detkovej môcť si v Šafáriku i pekne zaspievať. Na ich dobre premyslený a konkrétny návrh Julkin manžel, Ján Brtka, reagoval sľubom, že do spolku privedie výborného dirigenta. Ale i budúce členky speváckej skupiny museli niečo sľúbiť: že vo svojom predsavzatí zotrvajú. Hneď nato pozvali známe a kamarátky a činnosť ženskej speváckej skupiny sa rozbehla. Najprv ich bola len hŕstka, ale dosť na to, aby pesničky mohli spracúvať dvojhlasne. V jeseni roku 1997 skupinu tvorili: Anna Feldyová, Juliana Brtková, Vlasta Detková, Jarmila Krížová, Anna Boldocká, Zuzana Imbronovićová, Mila Horníková a Zuzana Šiarová…
Chlapčenská spevácka skupina SKC P. J. Šafárika Speváci ľudových piesní vystupovali na každom hosťovaní SKC P. J. Šafárika s cieľom program obohatiť piesňami, ktoré sa pomaly začali zabúdať a ktoré čoraz zriedkavejšie možno počuť. Zo zoznamov, ktoré sa robili pre koncerty od roku 2000 vidno, že viac spievali starší speváci alebo speváčky, pokým mladší vystupovali iba ako tanečníci, a len neskôr sa postupne začali zapojovať do programov ako speváci ľudových piesní…
Dievčenská spevácka skupina SKC P. J. Šafárika Speváci ľudových piesní vystupovali na každom hosťovaní SKC P. J. Šafárika s cieľom program obohatiť piesňami, ktoré sa pomaly začali zabúdať a ktoré čoraz zriedkavejšie možno počuť. Zo zoznamov, ktoré sa robili pre koncerty od roku 2000 vidno, že viac spievali starší speváci alebo speváčky, pokým mladší vystupovali iba ako tanečníci, a len neskôr sa postupne začali zapojovať do programov ako speváci ľudových piesní…
Orchester Neoddeliteľnou zložkou každého folklórneho súboru je orchester. SKC P. J. Šafárika, žiaľ, stály orchester nikdy nemal a podobne ako iné spolky aj náš zápasí s týmto problémom. V orchestri sa vystriedalo mnoho hudobníkov, boli tu aj samoukovia, aj hudobne vzdelaní ľudia, ktorí hrali v iných ľudových orchestroch, Novosadčania, alebo z iných osád. Treba však povedať, že v orchestri Šafárika je predsa niekoľko stálych členov a máme i takých, ktorých si spolok z času na čas „požičia“. Napriek tomu, že sa zloženie menilo a mení, v poslednej dobe sa zoskupili hudobníci, ktorý vytvorili hudobné teleso, ktoré, predpokladáme, bude dlhšie pôsobiť v rámci SKC-a P. J. Šafárika…
Detský folklórny súbor Šafáriček Od založenia novosadského SKC-a Pavla Jozefa Šafárika v Slovenskom dome – ako ho väčšina tunajších Slovákov volá, spolu s dospelými členmi na stretnutia v ňom vždy prichádzali aj deti. S väčšími alebo menšími úspechmi sa i v minulosti starší členovia spolku pokúšali preniesť na svoje ratolesti vlastné ochotnícke skúsenosti, ako i vedomosti a lásku ku každému umeleckému prejavu, predovšetkým však k slovenskému ľudovému spevu a tancu. Z druhej strany i slovenskí učitelia v rámci svojich aktivít na školách, v ktorých pôsobili, a predovšetkým v Základnej škole Iva Lolu Ribara, do ktorej chodievala väčšina detí novosadských Slovákov a ktorá sa k tomu nachádza neďaleko spolku, učili deti základom slovenskej kultúry, v rámci čoho nacvičovali aj slovenské ľudové tance…
Folklórny súbor Šafárik Ďalšia alebo aj tá bližšia úspešná minulosť je vždy dobrým základom pre súčasnosť, a pre budúcnosť tiež. Tak je to aj v SKC P. J. Šafárika, keď hovoríme o jeho tanečnej zložke. Roky úspešného pôsobenia v súčasnej dobe vytvorili z folklórneho súboru skutočný brend medzi vojvodinskými slovenskými spolkami. Folklórny súbor pri Šafáriku vždy mal niekoľko skupín, ktoré aktívne pôsobili. A od roku 2000 má detskú, mládežnícku a skupinu veteránov. V posledných rokoch je vytvorená aj prípravná skupina – dorast, ktorá sa sústavnými a vytrvalými tanečnými tréningami pripravuje postúpiť do mládežníckej skupiny…

Posts Tagged ‘in memoriam’

IN MEMORIAM: Za Jánom Struhárom (1934 – 2020)

Dnes ráno, 27. marca po dlhej a zákernej chorobe rady novosadských šafárikovcov navždy opustil významný hlásateľ, novinár a redaktor Ján Struhár.

Ján Struhár sa narodil 10. januára 1934 v Erdevíku, kde skončil základnú školu, gymnázium v Báčskom Petrovci a štúdium práva absolvoval na Vyššej správnej škole v Novom Sade. K rozhlasovému mikrofónu sa prvýkrát dostal v roku 1958 po úspešnom absolvovaní previerky hlasových a výrazových kvalít, ktoré sa v tom čas ešte záväzne praktikovali, a do trvalého pracovného pomeru v Novosadskom rozhlase vstúpil v roku 1963, kde najprv pôsobil ako hlásateľ a od roku 1970 aj ako novinár. Na svojom profesionálnom zdokonaľovaní tvrdo pracoval. V roku 1969 dostal príležitosť zdokonaľovať sa aj priamo v Slovenskom rozhlase v Bratislave, kde sa jeho príspevky najprv vopred nahrávali, avšak onedlho začal čítať správy aj naživo. Bol to vzácny prejav dôvery a uznanie jeho odborných kvalít zo strany bratislavských kolegov.

Svoj dokumentaristický talent novinár Ján Struhár naplno využíval aj pri realizácii cyklu televíznych portrétov popredných predstaviteľov kultúrneho a verejného života vojvodinských Slovákov, okrem iného aj básnika Jána Labátha, biskupa Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi Juraja Struhárika, dirigenta a hudobníka Juraja Feríka, Dr. Vladimíra Čániho a ďalších.

Svoju profesionálnu činnosť formálne ukončil v roku 1996, keď z funkcie hlavného a zodpovedného Slovenskej redaktora TV Nový Sad odišiel do dôchodku. To však ani zďaleka neznamenalo, že jeho pôsobenie na poli médií a kultúry vojvodinských Slovákov skončili. Jednou z aktivít, ktorej sa vtedy začal venovať bola i záchrana televízneho a filmového materiálu TV Nový Sad, ktorý po bombardovaní tejto inštitúcie v roku 1999 bol v dezolátnom stave, nespracovaný a hrozila mu úplná skaza. Preto sa Ján Struhár podujal konať. Bolo potrebné všetky zachované nahrávky vyčistiť, preniesť do vhodnejších priestorov, digitalizovať a tak ich zachraňovať pre budúce používanie.

Ján Struhár bol dlhé roky aktívnym členom Slovenského kultúrneho centra Pavla Jozefa Šafárika a významným spôsobom sa podieľal na vzniku monografickej publikácie Minulosť dneška venovanej osemdesiatemu výročiu spolkovej činnosti Slovákov v Novom Sade a päťdesiatemu výročiu založenia SKUS Pavla Jozefa Šafárika. Spolu s manželkou Jarmilou, ktorá tiež vykonávala funkciu predsedníčky MOMS v Novom Sade, sa podieľal na príprave monografie k 20. výročiu novosadských matičiarov Na krídlach jubilea.

Počas svojej dlhej a plodnej kariéry Ján Struhár bol dvakrát vymenovaný do funkcie hlavného a zodpovedného redaktora TV Nový Sad – program v slovenskom jazyku. Je dvojnásobným nositeľom ceny Svetozar Marković – Toza Spolku novinárov Vojvodiny, plakety RTV Nový Sad a radu iných uznaní. Za dlhoročnú prácu v matičnom živote (ako predseda MOMS Nový Sad) dostala sa mu hodnosť čestného člena Matice slovenskej v Srbsku. V roku 2019 získal Pamätný list Pro Cultura Slovaca za prínos v oblasti audiovizuálnej tvorby, za prezentáciu a propagáciu slovenského dolnozemského umenia a kultúry.

Česť jeho pamiatke!


IN MEMORIAM: Za Michalom Hyžom, čestným predsedom SKC P. J. Šafárika

Michal Hyža narodil sa 1. februára 1929 vo Futogu. Základnú školu navštevoval v Kysáči, kým strednú aj vyššiu strojnícku školu absolvoval v Rijeke. V Novom Sade prednášal technickú výchovu na strednej strojníckej škole. Od roku 1987 bol dôchodcom. Jeho prvé stretnutie so Slovenským kultúrnym centrom Pavla Jozefa Šafárika (vtedy ešte Slovenským kultúrno umeleckým spolkom rovnakého názvu) bolo v roku 1948, kde po odslúžení vojenčiny znova začal pravidelne chodievať. V rokoch 1953 až 1957 bol vedúcim šafárikovskej mládeže, čo zároveň bolo aj jeho prvou funkciou v Centre. Dvakrát však zastupoval funkciu predsedu tohto spolku, teda Centra. Vo svojej práci v spolku zamerial sa totíž na kvalitu kádrov, slovenské záujmy a našu budúcnosť. Snažil sa každú slovenskú domácnosť zapojiť do činnosti Šafárika, rozšíriť jeho sekcie, zabezpečiť kroje, zorganizovať družby a zájazdy, jedným slovom – propagovať dobré meno Šafárika. V práci rešpektoval pracovitosť, disciplinu a presnosť. Ako predseda Šafárika hovorieval, že pre neho heslo “Máme času aj zajtra, veď posledný deň je iba pozajtre” jednoducho neplatilo. Všetko sa muselo konať pri jasnom cieli, pevnom odhodlaní a vytrvalosti, preto sa dosahovali aj pozoruhodné výsledky. Najspokojnejší predsa bol po úspešne vykonanej práci, po vydarenom zájazde, koncerte. Tešil sa z každého úspechu spolku, z každého nového inštrumenta, z každého nového tanečníka…

Šafárikovci sa mu za polstoročné neúnavne snahy v kultúrno-spoločenskom živote novosadských Slovákov odvďačili titulom čestného predsedu SKC P. J. Šafárika, ktorý nosil až do smrti. Za všetku lásku, silu a vedomosti, ktoré nám venoval, šafárikovci mu srdečne ďakujú.

Česť jeho pamiatke.

D. V-á


In memoriam: Juraj Ferík, 1935 – 2018

V stredu ráno po ťažkej chorobe v Novom Sade zomrel Juraj Ferík Syno, náš renomovaný muzikolog, prvý profesionálny dirigent vojvodinských Slovákov. Narodil sa 19. mája 1935 v Báčskom Petrovci v rodine učiteľa a všestranného hudobníka Juraja Feríka. V rodisku vychodil základnú školu a Gymnázium a potom sa zapísal  na štúdiá na Hudobnej akadémii v Belehrade, kde absolvoval dva odbory. Neskoršie skončil aj postgraduálne štúdium dirigovania na Vysokej škole hudobných umení v Prahe.

Najprv  pracoval v Belehrade  a Niši ako dirigent a umelecký vedúci speváckych zborov a orchestrov,  v roku 1980 prišiel do Nového Sadu  a stal sa dirigentom operného zboru v Srbskom národnom divadle. Súčasne dirigoval aj ľudovým orchestrom Novosadského rozhlasu.  Maestro  Ferík sa s veľkou láskou  venoval pestovaniu a úprave slovenských ľudových piesní,  bol členom odbornej poroty našich hudobných festivalov, neskoršie sa zúčastňoval na poriadaní vedeckých konferencií muzikologov. V roku 2004 zakončil dielo svojho otca a vydal zbierku Ludové piesne Slovákov vo Vojvodine, v ktorej je zhrnutých až tisíc piesní.

V Novom Sade Juraj Ferík dal osobitný prínos slovenskej kultúre zapojením sa do práci Slovenského kultúrneho centra Pavla Jozefa Šafárika ako dirigent miešaného zboru a mužskej speváckej skupiny, bol aktívny aj v Miestnom odbore Matice slovenskej a v novosadskom cirkevnom zbore. Za nezištnú prácu získal Osobitné uznanie za zásluhy na poli umenia a národných tradícií Matice slovenskej v Srbsku. Pohreb Juraja Faríka bol v piatok, 25. mája na novosadskom cintoríne.

Česť jeho pamiatke!


In memoriam – Želmíra Vargová-Břízová

1931.-2017.

Minulý týždeň, po dlhej a zákernej chorobe tento svet opustila Želmíra Vargová-Břízová, naša najstaršia divadelná a filmová herečka, ktorá zároveň pôsobila aj v SKC P. J. Šafárika. Narodená bola v Kysáči roku 1931. Bola dlhoročnou členkou nášho centra, kde bola činná v divadelnej sekcii, a tiež bola členkou i ženskej speváckej skupiny Zornička.

Česť jej pamiatke!


Rozlúčka so Zuzanou Labátovou Imbronovićovou

Po ťažkej chorobe do večnosti odišla dlhoročná členka nášho Centra, spolupracovníčka a všestranná kultúrna dejateľka Zuzana Labátová Imbronovićová.

Narodila sa 17. marca 1938 v Kulpíne. V rodisku skončila základnú školu, Učiteľskú školu absolvovala v Petrovci a Vyššiu defektologickú školu pre výchovne zanedbané deti a mládež v Belehrade. Pôsobila najprv ako učiteľka telesnej výchovy na Základnej škole v Kulpíne, potom v Pokrajinskom sekretariáte vnútorných záležitostí a potom ako vychovávateľka v Detskej osade Dr Milorad Pavlović v Sriemskej Kamenici, Špeciálnej škole Dr. Milan Petrović v Novom Sade a roky i ako pracovníčka a predsedkyňa Defektologickej spoločnosti Juhoslávie.

Už počas školenia na Učiteľskej škole v Petrovci vynikala v práci viacerých záujmových krúžkov. Počas svojej pracovnej doby, aj popri početných profesionálnych i rodinných záväzkoch, vždy si našla čas i pre činnosť na kultúrno – umeleckom a spoločenskom poli. Roky pôsobila v kultúrno-umeleckom spolku Šafárik z Nového Sadu (ako členka speváckeho zboru i folkloristka a choreografka), tiež vo Folklórnom spolku Svetozara Markovića z Nového Sadu a pod. a po odchode na dôchodok i v Spolku kulpínskych žien, avšak širšej verejnosti je známa najmä ako vynikajúca herečka petrovského ochotníckeho divadla.

Do Slovenského kultúrneho centra P.J.Šafárika prišla v sedemdesiatyh rokoch. Istý čas bola členkou spravujúceho výboru. V období, keď bolo ťažko pracovať s divadeným súborom, Zuzana L. Imbronovićová nestrácala nádej a spoločne so Svetlušou Hlaváčovou dosiahla priam fascinujúce úspechy na divadelných doskách so žiakmi. Pôsobila aj ako umelecká vedúca detskej folklórnej skupiny v Šafáriku, kde zapájala aj svoje deti buď to tanca, alebo k recitátorstvu. Organizovala mnohé detské večierky, tak v spolku, ako aj v meste. Bola pri zakladaní speváckej skupiny P.J.Šafárika v roku 1975 a v roku 1997 bola aj pri zakladaní Ženskej speváckej skupiny Zornička, v ktorej pôsobila do nedávna. Neskôr sa natrvalo pripojila ku cirkevnému spevokolu. Poslednýkrát sa členovia speváckeho zboru s ňou stretli na oslavách 15. výročia založenia Zorničky, ale Zuzana zo zdravotných dôvodov s nimi už nespievala.

Vo svojej činnosti ako i v živote bola príkladom zhovievavosti, tolerancie, porozumenia i empatie a keď bolo treba vždy ochotne pomohla, poradila a potešila. Taká navždy zostane všetkých tých, ktorí ju poznali alebo s ňou spolupracovali. Česť jej pamiatke!

Sr.SKC P.J.Š.


 

Kalendár podujatí

nema događaja

Správy

Po skončení Prvej svetovej vojny v novovzniknutom štáte, v Kráľovstve Srbov, Chorvátov a Slovincov si slovenská vojvodinská inteligencia začala budovať inštitucionálne zázemie a rozvíjať kultúrny, spoločenský a politický život s dôrazom na špecifické potreby svojej komunity. K zveľadeniu kultúrneho a spoločenského života vojvodinských Slovákov, ako aj k zachovávaniu ľudových tradícií a rozvoju umenia, bezpochyby prispeli [...]

(Prečítajte si viac...)

ONLINE konferencia venovaná 100. výročiu založenia
Československej besedy Šafárik v Novom Sade
17. októbra 2020 o 9.00 h

Účinkujú:
Dr. Nebojša Kuzmanović, Nový Sad, Suživot Srba i Slovaka u Novom Sadu
Katarína Verešová, Stará Pazova, Československý zväz v Kráľovstve juhoslovanskom a jeho reflexie na kultúru novosadských Slovákov
Mgr. Janko Chrťan, Kovačica, Československá beseda Šafárik v dobovej tlači
Mgr. Ondrej Druga, PhD., Banská Bystrica, [...]

(Prečítajte si viac...)

Dnes ráno, 27. marca po dlhej a zákernej chorobe rady novosadských šafárikovcov navždy opustil významný hlásateľ, novinár a redaktor Ján Struhár.

Ján Struhár sa narodil 10. januára 1934 v Erdevíku, kde skončil základnú školu, gymnázium v Báčskom Petrovci a štúdium práva absolvoval na Vyššej správnej škole v Novom Sade. K rozhlasovému mikrofónu sa prvýkrát dostal v [...]

(Prečítajte si viac...)

Facebook

Tanečná sekcia

Spevácka sekcia

Divadelná sekcia